Етнографски комплекс СТАРА ВАРНА
Инвестиционният проект „Алея първа” предвижда цялостно и устойчиво решение за благоустрояване, рехабилитация и формиране на нов облик на крайбрежната зона на гр. Варна, чрез изграждане на комплекс от обекти, предоставящи широк кръг обществени услуги, свързани с квалификация и обучение на кадри, информационни услуги, развитие на културни и творчески индустрии,  развлечение, рекреация и места за отдих.
Проектът запазва основния принцип на екологично равновесие и акваторията, парковата растителност, плажната ивица и намаляване на негативното екологично влияние чрез изграждане на съответната инфраструктура.
Цялостната архитектурна визия е повлияна от архитектурата на старите средиземноморски градове и съществуващите сгради-паметници на културата в град Варна. След проучване на архитектурните особености и характерните опорни точки във визията на Стара Варна, ще бъде изграден облика на един от символите на града – Крайбрежната алея. Сградите са с ниска етажност и многопластова архитектурна композиция. Спецификата на стръмния терен, който по цялото си протежение граничи с Морската градина, позволява сградите по алеята да са опрени в ската, като не надвишават височината му. По този начин се осигурява, както укрепването му, така и постигането на непрекъснат визуален контакт с морската панорама.
 

Етнографски комплекс "Стара Варна" е част от проекта "Алея първа" и ще бъде реализиран върху площ от 12 087 кв.м. Той включва изграждането на 9 сгради с РЗП от 14 993 кв.м., предоставящи услуги от обществена значимост, както и цялостното изграждане на елементите на техническата и социална инфраструктура.
С изграждането на комплекса, инвеститорът ще извърши цялостна рехабилитация на част от Крайбрежната алея в съставна зона 5 на „Стария градски плаж”. 
Заложеният в проекта за изграждане и управление комплекс от 9 нови сгради ще бъде специализиран в предоставянето на учебни, културни, развлекателни и здравни услуги, места за отдих. Ще бъдат извършени брегоукрепителни мероприятия и изграждане елементи от техническата и транспортната инфраструктура. Тези дейности изискват създаване на пряка заетост от 100 работни места и косвена заетост в рамките на 200 - 500 бр. работни места по време на извършването на строителните дейности по проекта. 
Предвижда се осъществяване на програми по обучение, квалификация и преквалификация на персонала за постигане на по-високи показатели па адаптивност и производителност на човешкия капитал. 
За осъществяването на Комплекс „Стара Варна” по проект „Алея Първа” се изисква поетапното изграждане на няколко съоръжения. Първата стъпка е създаването на Инжинерна инфраструктура-електрификация на района, водопроводна и канализационна мрежа и комуникационно-транспортно обслужване. Предвидено е изграждане на трафопост, с капацитет от 630kVA, който ще се захранва от  подстанции „Варна — юг" и „Чайка". Ще се извърши цялостно водоснабдяване на района, както и изграждане на разделна канализация за битови и за дъждовни води. За да бъде безпрепятствена по-нататъшната реализация на проекта, както и да не се нарушава комфорта на гражданите през активният туристически сезон, ще бъде осигурен удобен транспортен и пешеходен достъп до зоната. На разположение на всички, ще има велоалеи по цялата дължина на крайбрежната алея.
 


Следваща стъпка по осъществаване на комплекс „Стара Варна” е изграждането на Информационен център за административно обслужване на прилежащите обекти в комплекса, както и предоставянето на информационни услуги за населението и гостите. РЗП на предвиденият Информационният център е 825 кв.м.
Третият обект, който ще намери мястото си в комплекса е  Център за обучение, квалификация и преквалификация. Той кореспондира с нарастващите нужди от реализиране на програми за повишаване уменията и знанията, съгласно приоритетите на Европейския съюз за обучение и развитие на хората в активна възраст.
 Центърът за обучение предоставя отлична база и условия за обединяване и синхронизиране на сътрудничеството между държавните институции, бизнеса и образователния сектор при съгласуване и провеждане на обучения с цел осигуряване на качествено образование, ефективни практики и стажове съобразно нуждите на пазара на труда.
Предвидената РЗП на сградата е 5004.9 кв.м и включва зали за теоретична подготовка, зали за практическо обучение, интернет зали, зали за презентация, рецепция, 2 ресторанта и лоби-бар.
Не на последно място по значение, в комплекс „Стара Варна” са 5 сгради с обществено обслужваща функция за отдих и развлечение. Те са с идентично фунцкионално разпределение и в тях ще бъдат разположени 38 ателиета, които ще бъдат в услуга на сектора за изкуството и културата. В комплекс „Стара Варна” ще има още 9 заведения за обществено хранене от различен тип – ресторанти, бистра, барове, сладкарници, и 8 търговски обекта. Разгърнатата им застроена площ е 9086.4кв.м Пространствата между сградите ще бъдат рехабилитирани като площадки и зони за отдих. Разбира се, предвижда се изграждане на открити и закрити пространства за паркиране. 

Инвеститорът „Холдинг Варна” АД притежава Сертификат за първи клас инвестиция №А-063/14.08.2007г. за проекта „Алея Първа”, издаден от Българска агенция за инвестиции.
Предвидените обекти са с одобрени проекти и издадени разрешения за строеж.
2016
Финансова информация
Виж всички анализи и отчети
Как се промени крайбрежната визия на Варна през 2016

Как се промени крайбрежната визия на Варна през 2016

30.12.2016

Европейският облик на това ембематично за града място започва да бъде привлекателно за варненци и гости целогодишно Отминаващата...

Прочети повече >