Съобщение за публично предлагане на акции на "Холдинг Варна" АД

25.10.2018

 КФН потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия обикновени, поименни, безналични акции, които ще бъдат издадени от „Холдинг Варна” АД, гр. Варна. Емисията е в размер до 1250 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 36 лв. за всяка една акция. Емисията е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството и се вписва в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар.
 

СЪОБЩЕНИЕ

ПРОСПЕКТ