Съобщение за увеличаване на капитала на Холдинг Варна АД

25.02.2019

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2) 
На проведено на 12.02.2019 г. заседание на Управителния съвет на Холдинг Варна АД е прието решение за увеличение на капитала, както следва: 
- Брой акции преди увеличението: 5 235 900; 
- Брой издадени права: 5 235 900; 
- Брой акции, предложени за записване: 1 249 997; 
- Номинална стойност на акциите: 1.00 лв.; 
- Емисионна стойност на акциите: 36.00 лв.; 
- Борсов посредник, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП Реал Финанс АД. 
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уведомление за увеличаване на капитала на Холдинг Варна АД