СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА "ХОЛДИНГ ВАРНА" АД

13.12.2018

Уведомяваме Ви, че на основание на чл. 84, ал.1 от ЗППЦК, Холдинг Варна АД удължава с 60 (шестдесет) дни или до 11.02.2019 включително срока на подписката за публично предлагане на 1 250 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с емисионна стойност 36.00 лв. всяка.
Удължаването на срока е оповестено на интернет страницата на Холдинг Варна АД, в Търговския регистър и в централния ежедневник по чл.92, ал.2 от ЗППЦК - в-к "Сега ".

       СЪОБЩЕНИЕ             

    От Ръководството на Холдинг Варна АД