Уведомление за инвестиционно предложение

24.03.2016

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение
(съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обн. ДВ. бр.25/18.03.2003г., изм. ДВ. бр.3/10.01.2006г.)


 
Уведомяваме, че  “ХОЛДИНГ ВАРНА” АД
гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена” - Административна сграда 
  
има инвестиционно предложение:  „Временни открити паркинги с улично осветление по чл. 55 от ЗУТ, Съставна зона 6 /плажна зона под Салтанат/ по ПРЗ на Приморска зона, гр. Варна”
Обектът е разположен в частта под изпълненото противоерозионно укрепване на скат в Приморски парк, местност „Салтанат”, гр. Варна.   
Основните цели на разработката при спазване изискванията на възложителя са следните:
     - осигуряване на места за паркиране на МПС;
     - изграждане на пътна настилка и тротоари в рамките на регулацията; 
     - гарантиране носимоспособността на настилката;
     - гарантиране равността на настилката;
     - гарантиране на добро отводняване:

    Територията предмет на ИП не попада в обхвата на защитена територия и защитена зона от Европейската екологична мрежата Натура 2000. 
    
Ще се използват традиционни строителни материали (пясък, чакъл,  вода). 
Изкопана пръст и строителни отпадъци ще се депонират на определено от Община Варна  депо за строителни отпадъци.

     

    Мотивирани писмени възражения срещу описаното инвестиционно предложение се приемат на “Едно гише” в сградата на РИОСВ-Варна, на адрес: град Варна, ул. “Ян Палах” № 4, или на e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg