Увеличение на капитала

27.08.2018

Уведомление относно увеличение на капитал с права 

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2) 
На проведено на 24.08.2018 г. заседание на Управителния съвет на Холдинг Варна АД е прието решение за увеличение на капитала, както следва: 
- Брой акции преди увеличението: 5 235 900; 
- Брой издадени права: 5 235 900; 
- Брой акции, предложени за записване: 1 250 000; 
- Номинална стойност на акциите: 1.00 лв.; 
- Емисионна стойност на акциите: 36.00 лв.; 
- Съотношение между издадените права и новите акции: право/акции: 1/0.23873642; 
- Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 0.23873642, като при получаване на число, което не е цяло, същото се закръгля към по-малкото цяло число; 
- Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 500 000 бр. нови акции; 
- Борсов посредник, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП Реал Финанс АД. 
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News