Холдинг Варна АД започва изграждането на открити паркинги с улично осветление в крайбрежната зона

19.04.2017

   
Холдинг Варна АД започва изграждането на открити паркинги с улично осветление, които са предвидени за безплатно ползване от гражданите и гостите на град Варна. Изграждането на паркингите стана възможно след овладяване  на последиците от свличането на земни маси при подхода от спирка „Почивка“. Паркингите ще бъдат разположени в частта под изпълненото и преминало мониторинг противоерозионно укрепване на ската. 
Съоръжението е част от инвестиционния проект Алея първа, на стойност 73.1 милиона лева и включва възможност за транспортно преминаване, кръгово движение, зона за напречно паркиране, тротоари, алейно осветление, озеленяване както и цялата необходима инфраструктура за водоснабдяване, канализация и електрозахранване на района.
Алеята е проектирана с подходяща ширина инастилка, което ще осигури транспортен достъп до крайбрежната зона. Над 650 паркоместа в непосредствена близост до плажовете и зоната за отдих ще създават спокойна среда и комфорт за посетителите, предпочели да се придвижват пеш или с велосипеди. Достатъчно места за паркиране са предвидени за хора със специфични двигателни проблеми. Проектираните тротоари ще осигурят безопасен достъп на посетителите до паркинга. Алейното осветление ще бъде икономично и ще предостави комфорт и сигурност в тъмната част на денонощието. Дъждовните води ще се отвеждат и заустват чрез изградените колектори за повърхностни води, а битовата канализация се зауства в канално помпена станция Акациите. Озеленяването ще бъде изпълнено с подходящи растителни видове и ще допринесе за естетиката на крайбрежната зона, като едновременно ще бъде озеленена и подпорната стена с пълзящи зелени растения.
Изграждането на обекта ще осигури удобен и безконфликтен обществен достъп и възможности за паркиране в непосредствена близост до плажовете и центъра за възстановяване и рехабилитация, конгресния и информационен център, зони отдих, спорт и развлечение, които предстоят да бъдат реализирани в рамките на инвестиционния проект Алея първа.Инвестицията ще създаде условия за удовлетворяване на обществените очаквания за освобождаване на крайбрежната алея от автомобилно движение и за изграждане на пешеходна зона и велоалея.
Стойността на обекта е над 4 милиона лева и се финансира изцяло със средства на Холдинг Варна АД.
Изграждането на обекта ще се осъществи в рамките на три месеца. Изкопните работи ще се извършват  в границите на строителната площадка, като това няма да препятства използването на крайбрежната алея. Доставката на строителни материали ще бъде организирана до 10 часа сутринта, и след 19 ч. вечерта. Асфалтирането ще бъде координирано с органите на КАТ и Общинска полиция извън празничните и почивните дни.
 
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
 
 
Обект: Открити паркинги с улично осветление

Паркоместа: 
Брой: 687 бр.
Вид на паркиране – напречно;
Ширина: 5 м.;
Максимален надлъжен наклон -  1,0%;
Настилка: два пласта асфалт (2х4см.) и уплътнени асфалтови смеси с дебелина 12cm., трошен камък 40см. 

Платно за преминаване и тротоар:
Настилка: два пласта асфалт (2х4 см.), уплътнени асфалтови смеси с дебелина 12cm., трошен камък 40см.;
Габарити: ширина б,0м. ограничено с видими бордюри и пешеходен тротоар.

Кръгово движение:
Цел: възможност за обръщане в обратна на движение посока;
Радиус на вътрешния кръг: минимум 11,0м.;
Ширина на платнотов кръга: минимум 6,5м.;
Входящ и изходящ радиус при закривяване на бордюрната крива: 15м.;

Отводняване
Диаметър навръзките на дъждовна канализация - 200мм.;
Дълбочина 1,5-2,5м.

Улично осветление 
Вид: с LED лампи;