МСАТ КЕЙБЪЛ ЕАД
М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД е учредено с решение на Варненски Окръжен Съд от 16.04.1997 г. като Акционерно дружество с първоначално наименование „М-САТ”, със седалище и адрес на управление в гр.Варна ул.”Мир” бл.6, ап.10.
Предметът на дейност е изграждане на обществени далекосъобщителни мрежи и кабелни разпределителни системи за радио и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез далекосъобщителни мрежи.
На 03.09.2008 г. Холдинг Варна АД придобива 3.47 % от акциите имащи право на глас в капитала на М САТ КЕЙБЪЛ, на 20.12.2009 г. придобива още 93.27 %, а на 09.09.2010 г. – останалите 3.27 % и става негов едноличен собственик, като едновременно с това увеличава капитала от 500 000 лв на 1 000 000 лв.
В момента капиталът на М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД е 1 000 000 лв. разпределен в 500 000 бр. акции с номинална стойност 2 лева всяка една и е 100 % собственост на ХОЛДИНГ ВАРНА АД. 


Дружеството притежава следните инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия:
 
Дъщерно дружество                                 Стойност
                                                                хил.лв.    %
 
България Он Ер ООД                                  2560    60,4%
Инвестор.БГ АД                                        14,092    74,84%
М Сат Преслав ООД                                       2.5    50%

От създаването си до настоящия момент основен приоритет в дейността на М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД е изграждането на далекосъобщителни мрежи и предоставянето на далекосъобщителни услуги чрез тях. В момента дружеството предлага следните далекосъобщителни услуги: 

    кабелна телевизия

    интернет, VPN и MAN

    отдаване под наем на тъмно влакно (dark fiber)

До края на 2016г. ще стартира предлагането на нова услуга с търговското название Walk TV. Компанията е насочила усилията си към регионално разрастване, цифровизация, въвеждане на нови услуги и подобряване качеството им. Към края на 2015 г., над 95% от далекосъобщителната  мрежа е цифровизирана.
През последните 10 години М САТ Кейбъл ЕАД предоставя услуги за достъп до интернет чрез технологията DOCSIS (Data Over Cable System Interface Specification), версия 1.1, 2.0 и 3.0. Тя позволява достигането на максимална скорост на сваляне/качване на информация съответно до  400Mbit/s на 120 Mbit/s, споделена между определен брой потребители. От мес. юни 2013 г. предлагаме по цялата кабелна разпределителна мрежа в гр.Варна новите услуги MNET speed 30 и MNET speed 60 – високоскоростен интернет. 
В края на  2010 г. беше въведен широколентов обхват по различна технология MoCA Based, предоставящ на клиентите гарантиран Интернет достъп от 40 и 80 Mbit/s.

Компанията притежава 385,7 км собствена тръбна мрежа, представляваща 82% от ползваната тръбна мрежа, като 252,7 км от нея е на територията на гр.Варна. Подземната тръбна мрежа северно от гр.Варна достига до гр.Шабла, като включва курортите Св.Св.Константин и Елена, Златни пясъци, с.Кранево, гр.Балчик, гр.Каварна и с.Българево. Наситеността с оптични кабели е 57% .
Обхвата на мрежата е 95% от всички домакинства във Варна и региона, 95% от всички домакинства в Нова Загора и 30% от всички домакинства в Русе.

М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД е документирало, внедрило и поддържа система за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 за дейност – проектиране, изграждане и експлоатация на кабелни информационни мрежи. 
 
 

 
 
•    Кабелна ТВ
М САТ КЕЙБЪЛ предлага аналогова кабелна ТВ, и цифрова кабелна ТВ, под търговското име MDIGITAL, базиращи се на модерна цифрова платформа, предоставена от Scientific Atlanta (CISCO). Аналогова кабелна ТВ и цифрова кабелна ТВ се предлагат на една и същата крайна цена като самостоятелна услуга, или като двоен пакет в комбинация с интернет. 91 % от абонатите на кабелна ТВ, ползват цифрова кабелна ТВ. М САТ КЕЙБЪЛ предлага един основен цифров пакет от ТВ програми със стандартна резолюция (SD), над 160 ТВ програми и 20 радиопрограми,  програми с висока резолюция (HD) с над 60 канала, както и над 20 канала за възрастни, без допълнителна цена за абонатите.
Премиум пакета (MACK PACK) включва HBO, HBO Comedy, Cinemax и Cinemax 2.
 
•    Интернет
М САТ КЕЙБЪЛ предлага Интернет за домашни и бизнес клиенти, под популярното търговско име MNET. Налични са четири опции за Интернет услуги само за домашни потребители (MNET Home)  и корпоративни клиенти (MNET Business) със скорости от 10, 15, 30, 60 Mbps.
Още от началото на 2007г, М САТ КЕЙБЪЛ предлага Metropolitan Area Network (MAN) и VPN услуга за оптична свързаност в градската мрежа на корпоративни клиенти.
От май 2011 г., М САТ КЕЙБЪЛ предлага нов пакет на високоскоростна Интернет услуга (MoCA Net) със скорост 40 Mbps и 80 Mbps както за домашни, така и за корпоративни клиенти. 
 
•    Двоен пакет
М САТ КЕЙБЪЛ предлага няколко пакета за комбинирани услуги на аналогова или цифрова ТВ и Интернет.
Предлагат се четири опции с търговски имена-Double play Plus, Double play Extra, Double play 30 и Double play 60. Всеки пакет комбинира аналогова или цифрова ТВ услуга, с широколентов Интернет достъп със скорости за всеки пакет съответно от 10, 15, 30, 60 Mbps.
Пакет с допълнители канали-HBO, HBO Comedy, Cinemax и Cinemax 2 с търговско име MACK PACK се предлага на всяко ниво на услугата двоен пакет, срещу допълнителна месечна цена.
На абонатите се предоставя безплатно оборудване (цифров приемник и кабелен модем) за срока на договора и отстъпка в месечната цена за три/шест месеца при подписване на 1/2-годишен договор за двойната пакетна услуга 
 
•    Други продукти и услуги
М САТ КЕЙБЪЛ отдава под наем тъмни влакна (DF) на корпоративни клиенти.
Компанията генерира приход от продажба на цифрови устойства, модули, модеми, рутери и др.
Предлагат се DNS и уебхостинг услуги които не са част от основния бизнес на М САТ КЕЙБЪЛ и понастоящем не генерират значителни приходи. 


ПАЗАРНИ ПОЗИЦИИ
Дружеството е с водещи пазарни позиции в телекомуникационния сектор в гр. Варна, курортните комплекси „Св.Св.Константин и Елена” и „Златни пясъци”, гр.Аксаково, гр. Нова Загора, с.Кранево както и пазарно участие в гр.Балчик, Каварна и Русе. 
От 2012 г. работим съвместно с ТИМ ЕАД за извършване на  монтаж и техническо обслужване на СОТ на техни клиенти. Съвместната работа с ТИМ позволява предлагането на  по-атрактивни пакети услуги.
М САТ КЕЙБЪЛ е абсолютният лидер в предоставяне на платени TV услуги (кабелна ТВ) във Варна и региона с пазарен дял от 39%, следван от Булсатком (сателитна ТВ и IP TV) с пазарен дял от 25%.
М САТ КЕЙБЪЛ се нарежда на второ место по пазарен дял на интернет потребители във  Варна и региона, следвайки Виваком.


Нетни приходи от реализиране на основни дейности на дружеството
                                                       
                                                             2015 хил.лв.       2014 хил.лв.

Приходи от предоставени услуги                    10,622           10,714
Приходи от продажба на материални запаси       407               467
Приходи от наеми                                               220               222
Приходи от продажба на стоки                            141               159
Приходи от други услуги                                      51                 40
                                                            Общо  1,441           11,602

 
Дружеството е с водещи пазарни позиции в телекомуникационния сектор в гр. Варна, курортните комплекси „Св.Св.Константин и Елена” и „Златни пясъци”, гр.Аксаково, гр. Нова Загора, с.Кранево както и пазарно участие в гр.Балчик и гр.Русе. 
М САТ КЕЙБЪЛ е абсолютният лидер в предоставяне на платени TV услуги (кабелна ТВ) във Варна и региона с пазарен дял от 43%, следван от Булсатком .
М САТ КЕЙБЪЛ се нарежда на второ место по пазарен дял на интернет потребители във  Варна и региона, следвайки Виваком.
 
Най-голям относителен дял в приходите на дружеството – 93 % имат приходите от продажба на услуги. Приходите от кабелна телевизия като самостоятелна услуга формират 51 % от тях, следвани от продажбата на пакетни услуги – 37 %, от MAN и VPN услуги – 4%, от интернет като самостоятелна услуга  - 5% и от наем на тъмно влакно (DF) – 2 %. 

Приходите от интернет като самостоятелна услуга нарастват всяка година с ръст от 6 до 15%, като през 2015г са се увеличили с 5.8% спрямо 2014 г., въпреки световната тенденция за намаляване на цените в сектора. Причината е  в нарастване броят на клиентите на М САТ КЕЙБЪЛ, ползващи интернет. 

Тази тенденция е причина и за ежегодния ръст на приходите от пакетни услуги (кабелна ТВ и интернет) – между 12 и 25%. 
 „М САТ КЕЙБЪЛ” ЕАД осигурява на своите потребители висока надеждност на мрежата и на предлаганите чрез нея услуги. Гъвкавостта и рентабилността на компанията позволяват прогресивно да повишаваме качеството на услугите. В стремежа си да предлагаме на своите потребители все по-модерни и в същото време лесни за използване услуги до края на 2016 година ще стартира предлагането на нова за Българския пазар услуга – доставка на уеб видео съдържание с търговско наименование “Walk TV”.

Внедряването на иновативната услуга "Walk TV" ще разшири дейността на М САТ Кейбъл ЕАД, като премахне ограниченията на териториалния обхват, в който досега работим, т.к. услугата ще може да се ползва във всяка една точка на света с достъп до интернет.
Телекомуникационният сектор е област на висок растеж в европейската икономика и е важен стимулатор за икономиката като цяло. Живеем в хиперзабързан свят, в който бързата интернет връзка се приема за даденост, а мобилните устройства и приложения отдавна станаха част от ежедневието ни.

Потребителите търсят бърз и лесен достъп до съдържание и услуги не само в къщи и на работа, но и когато са в движение. Искат да споделят филми, снимки и емоции на малък и голям екран, да избират сами какво и кога да гледат. Това са само част от дигиталните навици на потребителите, които поставят телекомуникационните компании в една нова реалност. В нея те са изправени пред предизвикателството да променят бизнес моделите си и да се превърнат в източник на редица нови услуги и продукти.
Телевизията отдавна присъства в нашите домове, но напоследък тя се развива толкова бързо, че вече не е същата, каквато е била преди 20 г.

Аналоговата телевизия отстъпва място на цифровата, каналите с HD резолюция изместват SD предаванията, а триизмерните филми и спортни предавания все по-силно чукат на вратата на цифровия дом. Освен това съвременната ТВ става  все по-интерактивна, т.е зрителят не е само наблюдател, той се явява активна част от медийната платформа, която пък му позволява да си избира да гледа само това, което му харесва. Част от целия този функционален прогрес е една нова вълна на видеоразпространители, които използват интернет, за да заобиколят традиционните начини за доставка на видео програми, като  позволят доставката на уеб видео съдържание директно на потребителите - "Over the top". Този проект ще ни предостави:

    -  възможност за поддържане на по-голяма гама крайни устройства (телефони, таблети, smart TV, компютри, set top box и др.) чиито параметри варират в голям диапазон от гледна точка на възможности за възпроизвеждане на видеосъдържание с различно качество, т.к. едно и също видеосъдържание трябва да бъде достъпно в голям брой различни потребителски формати;

    - възможност да се контролират параметрите на различна преносна среда, т.к. нашите потребители могат да бъдат ползватели на различни интернет доставчици.

ПАРТНЬОРИ
М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД успешно си партнира с ТИМ ЕАД, като извършва монтаж и поддръжка на СОТ на техни клиенти. Двете дружества предлагат общи пакети от услуги, включващи кабелна ТВ, интернет и СОТ в различни комбинации в зависимост от срока  на договора и включените в пакета услуги.
Вече 10 години осъществяваме успешно партньорство и с МБАЛ Света Анна в гр.Варна, поддържайки и обслужвайки всички ТВ приемници в болницата.
Наши дългогодишни партньори са „Еволинк” АД, Новател ЕООД, МобилТел ЕАД, БТК ЕАД,  Коел сат ЕООД, КСТ ООД и много други.
 „М САТ Кейбъл” ЕАД е партньор на световноизвестни компании като Cisco, Hewlett Packard, Scientific Atlanta, IBM, VISI и други, с които разработва и внедрява гъвкави решения, резултат на най-новите технологични разработки.

КЛИЕНТИ
На „М САТ Кейбъл” ЕАД  се  довериха клиенти като ЦКБ АД, Армеец ЗАД,  Златни Пясъци АД,  Ривиера АД,  Мобилтел ЕАД, Еволинк АД, Новател ЕООД,  Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД, България Ер ЕАД, Лайтхаус Голф & Спа Хотел ЕАД, Трейдфарма ЕООД, Астера I ЕАД, Нетера ЕООД, Тексим Банк АД, Луфтханза техник София ООД, ДП "РВД", Летище София ЕАД, Макс Телеком ООД, Планекс ООД, В и К-Варна ООД, Областна Администрация Варна, Еконт Експрес ООД, МС "Евксиноград", Св.Св.Константин и Елена холдинг АД, София-Златни пясъци АД, Уолтън Асошийтс България ООД, ИА „Военни клубове и военно почивно дело”, Пътища и мостове ЕООД, Община Варна, Златни пясъци консулт ООД, Глобъл Комюникейшън Нет АД, Феста Хотели АД, Хелиос Хотелс ЕАД, Международен Център Амбасадор, АТЛАС I ЕАД, Икономически Университет-Варна, Парти ЕООД,  ТП Турски авиолинии, Булгартрансгаз ЕАД, Атаро клима ЕООД, Джи Ви Ви АД, Хармони хилс АД, Баутек България ООД, Метро експерт ЕООД, София коннект ЕООД и други.
 
2016
Финансова информация
Виж всички анализи и отчети
Над 550 000 читатели онлайн избраха новинарския сайт от медийната група на Bulgaria ON AIR-Dnes.bg в дните на изборите

Над 550 000 читатели онлайн избраха новинарския сайт от медийната група на Bulgaria ON AIR-Dnes.bg в дните на изборите

10.11.2016

Dnes.bg - с рекорден брой потребители по време на изборите за президент в България и САЩ Гордеем се, че можем да предложим на...

Прочети повече >