КАМЧИЯ АД
Камчия АД е акционерно дружество, което е регистрирано по ф.д. 7303 / 1991 на Варненски окръжен съд и е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 813109192. Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. Варна, район Одесос, ул. „Цар Симеон І” № 31. 

Основната дейност на дружеството е свързана с хотелиерство, ресторантьорство и отдаване под наем на недвижими имоти. 
Камчия” АД е с акционерен капитал 161 763 хил. лв., разпределен в 161 763 броя обикновени акции с номинал 1 лв. всяка, от които 140 705 броя (86,9 % ) са собственост на основния акционер - Холдинг Варна АД. 

Дружеството има едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите.
Холдинг Варна АД придобива 34% от капитала на Камчия АД чрез участие в тръжните сесии на Центъра за масова приватизация, а след това още 17% чрез закупуване на акции, с което придобива мажоритарно участие. През 2003 г. дружеството е преобразувано и участието на холдинга достига 86.9%.

Основната част от активите на дружеството са на територията на курортен комплекс Камчия, разположен на 25 км. южно от гр. Варна. До края на 80-те години Камчия АД експлоатира един от най-големите къмпинги по българското Черноморие ( къмпинг „Рай“) с множество вили, бунгала, места на палатки, кемпери и каравани. До 2008 г. земята, върху която са разположени активите на дружеството е държавен горски фонд, което ограничава възможностите да инвестиране и поддържане на качествени туристически услуги. Поради това комплексът постепенно загубва своята привлекателност за чуждестранните и българските туристи. От 2001 г. база се предлага за организиране на летни лагери за деца от гр. Москва, а през 2013г. кметството на Москва реализира собствен проект за санаторно-оздравителен комплекс.

Дружеството притежава урегулирани парцели с обща площ от 226 декара, които са в непосредствената близост до морето, широката пясъчна плажна ивица и гората и предоставят условия за реализиране на инвестиционни проекти за създаване на туристически обекти и предоставяне на услуги с висока добавена стойност.