ГИС ВАРНА АД
"ГИС Варна" АД е създадена през октомври 2008 г. в гр.Варна, чиято основна дейност е свързана със създаване и поддръжка на актуални данни под формата на Географска информационна система.
„ГИС Варна” АД разработва технологии на базата на световните постижения на географските информационни системи и обработка на бази данни, за повишаване на сигурността и качеството на информацията и намаляване на разходите за нейното поддържане.
Дружеството предлага иновативни подходи за разбиране, боравене и анализ на геопространствени данни и генериране на информация, важна при разрешаване на едни от най-сериозните проблеми свързани с опазването на околната среда, с нуждата от устойчиво и интегрирано управление и планиране на територията и налагане на ефективни модели за териториално устройство.
"ГИС Варна" АД предоставя актуални данни за:
•    Кадастър
•    Подземна и надземна инфраструктура
•    Сграден фонд
•    Улична мрежа
•    Устройствени параметри
•    Регулации и подробни устройствени планове
•    Ограничителни зони със специални режими
•    Културно-историческо наследство
•    Топография
•    Общ устройствен план
•    Екипът на "ГИС Варна" АД е на разположение на своите клиенти за:
•    Анализи и проектиране
•    Интерактивни справки
•    Консултиране (относно бизнес процеси, ГИС приложения, геоданни, организационен капацитет, управление на проекти и др.)
•    Разработка на приложни системи (според световните ИТ стандарти)
•    Внедряване (планиране и проследяване)
•    Поддръжка (различни нива на поддръжка)
Дружеството предлага цялостен пакет услуги, за да осигури на своите клиенти успешно внедряване на новите технологии, възможност за развитие на системата и максимална възвръщаемост на направените инвестиции.

Дружеството е основано и регистрирано през м. ноември 2008 г. като Акционерно дружество , като основаният пакет от акции (76%) са собственост на „ТПО” ЕООД, което от своя страна е 100% собственост на „Холдинг Варна” АД. В края на 2013 год., през м. декември, „ТПО” ЕООД изкупува пакет акции на един от акционерите на „ГИС Варна” АД, като в резултат на сделката 84% от всички акции на Дружеството се притежават от „ТПО” ЕООД.

Дружеството е реализирало следните проекти:
•    ”Водоснабдяване и канализация-Варна”ООД : „Изработка на WEB базиран ГИС ПОРТАЛ на „ВиК Варна” ООД в две версии: „PRO” и “LITE”
•    Софтуерна техническа поддръжка на Географска Информационна Система на Община „Ямбол”
•    Изработване на „ГИС базирана динамична информационна система за територията на община „Шабла”
•    ”Софтуерна техническа поддръжка на „ГИС базирана динамична информационна система за територията на община „Шабла”
•    Изграждане на коректна от топологична и семантична гледна точка интегрирана геобаза данни за територията на Община Варна Интегриране наличната цифрова и аналогова геореферирана информация за Община Варна в изгражданата геобаза данни. Изграждане на аналитични протоколи за целите на устройственото планиране
•    Софтуерна поддръжка и обновяване и допълване на софтуер ”ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА –ВиК Варна”
•    Понастоящем „ГИС Варна” АД е участник в Консорциум „Рискадавйзърс” – изпълнител по проект „Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите” по проект № DIR-51211229-1-171 „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”
 
Екипът на "ГИС Варна" АД работи за непрекъснато подобряване процеса на разработка, поддържане и използване на ГИС, осигурявайки предоставянето на продукти и услуги с най-високо ниво, отговарящо на изискванията и очакванията на клиентите, както и на всички нормативни изисквания.

С цел запазване и засилване на потребителския интерес, ръководството на дружеството се ангажира да насочи усилията си в следните направления:

•    Максимално ангажиране на всички сътрудници за подобряване на качеството на извършваните разработки и използване на ГИС
•    Усъвършенстване организацията на разработване и поддържане на ГИС, чрез анализ на резултатите от тях и степента на удовлетвореност на клиентите
•    Оптимизация на процеса на предоставяне на актуални данни
•    Утвърждаване на доверие и коректност в отношенията с клиентите и партньорите
•    Наемане на нови специализирани кадри в областта на ГИС
•    Привличане на нови клиенти, в това число общини, с цел изграждане на „ГИС портал”, както и изработване на цифров архив за нуждите на общинската администрация
•    Разширение дейността на дружеството в сектора на обществените поръчки

При участие в процедури за избор на изпълнител в обществени поръчки за големи проекти, в случай на необходимост „ГИС Варна”АД участва в създаването на Консорциуми, където си партнира с определени компании, с единствена цел спечелване на конкретния проект и неговото успешно изпълнение.

С оглед на спецификата на предлаганите от „ГИС Варна”АД  услуги, най-големите клиенти на дружеството са общинските администрации, различни публични дружества, регионални звена на държавни структури.

„ГИС Варна”АД разполага с екип от опитни и квалифицирани специалисти в сферата на Информационните технологии и ГИС, модерна компютърна и копирна техника – гаранция за изпълнение на поръчките в срок и на високо професионално ниво.
Всички продукти и услуги, които дружеството предоставя, отговарят на световните най-добри практики и ИТ стандарти.
 „ГИС Варна“ АД е официален представител на "ЕСРИ България" ООД за продажба на ESRI софтуер, също така нашето дружество е  сертифицирано  по система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват: „Проектиране, разработване и поддръжка на база данни за Географски информационни системи (ГИС). Консултации и анализи свързани с изграждането и използването на цялостни информационни решения за ГИС”.