ТПО ВАРНА ЦППБО ЕООД
Териториална проектантска организация – Варна – Център за проучване, проектиране и бизнес осигуряване ЕООД е създадена 1959 г. от специалисти с дългогодишен опит и високи професионални постижения в областта на териториалното устройство, градоустройството и архитектурно-строителното проектиране.  Дружеството е правоприемник на бившата Териториална проектантска организация – Варна, която е първата организация от подобен род в България. С договор от 28 февруари 2001 г. между „ТПО” ЕООД, група физически лица и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, то е приватизирано изцяло. 
Дейността на дружеството обхваща всички етапи на инвестиционния процес – предварителни проучвания, идейно-техническо и работно проектиране, консултантски услуги, свързани с устройство  на територията, архитектурата, инвестиционното планиране и проектиране.
Предмета на дейност на дружеството е тясно специализиран с насоченост  основно към териториално устройство, планиране и проектиране на регионално ниво – община Варна и съседни такива.

Освен участието в процедури по обществени поръчки, „ТПО Варна ЦППБО” ЕООД предлага следните услуги:

    Изследване и предпроектно проучване, относно ефективността на инвестиционните проекти

    Цялостно проучване на имота или територията, параметри и възможности на застрояването, процедурни изисквания, нормативен ред

    Регулационен и градоустройствен статут

    Бъдещи възможности за строителство

    Градски мрежи и подземен кадастър

    Електрозахранване

    ВиК

    Газификация

    БТК и други комуникации

    Изготвяне задание на проекта

С горепосочените услуги, клиентът може да направи адекватни предварителни анализи и стратегическо планиране

Към настоящия момент „ТПО Варна ЦППБО” ЕООД е 100 % собственост на „ТПО” ЕООД, което от своя страна е 100% собственост на „Холдинг Варна” АД.

През 2007 г. „Холдинг Варна”АД е вписан като собственик на „ТПО” ЕООД с Решение №10203/23.11.2007 г. на ВОС.
На 25.09.2008 г. е извършено прехвърляне на дружествени дялове, чрез договор за покупко-продажба, с което „ТПО”ЕООД става едноличен собственик на капитала на „ТПО Варна ЦППБО”ЕООД.

За периода 2007 г. – 2014 г. „ТПО Варна ЦППБО” ЕООД  има сключени и изпълнени над 180 договора за извършване на проектни и проучвателни работи за поземлени имоти, находящи се на територията на Община Варна и 7 договора за проектни и проучвателни работи за поземлени имоти на територията на Община Шабла. Предоставяните услуги са в следния обхват:

    Консултации и съдействие при определяне на инвестиционните намерения на Възложителя за устройство и застрояване на притежавания от него поземлен имот.

    Изготвяне на предпроектни проучвания с цел определяне на основното предназначение и параметрите на застрояване на поземления имот.

    Изработване на Директивна план схема за териториална структура и обемно-пространствено изграждане за поземления имот, собственост на Възложителя в обхват и съдържание съгласно Наредба №8  от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

Устройствено планиране
Предоставяме консултации за устройствени проблеми, застрояване и регулация на имоти.
Извършваме анализ и идейни разработки за инвестиционните възможности на свободни селищни и извънселищни терени.
В областта на проектантските услуги по част „Архитектурна – устройствено планиране”, ТПО Варна има сключени до момента над 40 договора за изработване на ПУП-ПРЗ и в случаите на необходимост смяна на статут на земеделски земи, находящи се на територията на Община Варна. 

Проектиране
Предлагаме на нашите клиенти консултантски и проектантски услуги в областта на общественото, промишленото и жилищното строителство.
От 2006г. до настоящия момент ТПО Варна има сключени договори за изработването на над 80 проекта в областта на инвестиционното проектиране. 
ТПО - Варна  - ЦППБО ЕООД е изпълнител и на множество други проекти в областта на териториалното устройство, градоустройството, транспортно-комуникационното проектиране и  инженерна инфраструктура.
Към момента дружеството разполага с добре обучен персонал от 16 души, назначени на трудов договор, има установени трайни партньорски отношения с висококвалифицирани специалисти и притежава необходимото информационно-технологично оборудване, в т.ч. модерна компютърна и копирна техника – гаранция за изпълнение на поръчките в срок и на високо професионално ниво.

От 2008 г. „ТПО Варна ЦППБО” ЕООД е сертифицирана  по ISO 9001 – 2008 – гаранция за предлагане на ефективни и качествени услуги, за бързо и качествено обслужване на клиентите

За над 50-те години проектантска дейност, в „ТПО Варна ЦППБО” ЕООД са изработени множество обекти на територията на страната и региона. В това число:
•    Териториално-устройствени планове (ТУП):

ТУП на  Варна,  Толбухин,  Шумен, Търговище и Разград; 

ТУП на група селищни системи: Варна и Толбухин; 

ТУП на селищни системи (сега общини): Варненски, Шуменски, Толбухински, Търговищки и Разградски окръзи;

ТУП на общините по Черноморското крайбрежие: Варна, Аксаково, Белослав и други;

•    Общи градоустройствени планове (ОГП) на: Варна, Шумен, Добрич, Разград, Омуртаг, Нови Пазар, Генерал Тошево, Балчик, Търговище

•    Дружеството е изработило множество подробни устройствени планове

Направена е актуализация на транспортно-комуникационните планове на градовете Варна и Шумен. Изготвени са нови комуникационно-транспортни планове на Търговище, Добрич, Балчик, Нови пазар, Генерал Тошево, както и кадастрални и регулационни планове и вертикални планировки на жилищни комплекси и райони във Варна, Добрич, Провадия, Търговище и др.
В периода след приватизатията, дружеството активно участва и печели множество процедури за възлагане на обществени поръчки, пряко свързани с основния предмет на дейност, като по значими от тях са:

•    Общ устройствен план на Община Варна

•    Общ устройствен план на Община Плевен

•    Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на стара градска част – Велико Търново

•    Общ устройствен план на Община Шабла

•    Специализирани подробни устройствени планове (мастерпланове) на защитените местности Дуранкулашко езеро и Шабленско езеро

•    Общ устройствен план на Община Аксаково

•    Разработване и прилагане на интегрирана общинска географска информационна система в администрацията на Община Ямбол

•    Проект „Е-община Варна – ефективна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

•    Проект на Общ устройствен план на Община Балчик

•    Проект на Общ устройствен план /ОУП/ на част от Община Дългопол

•    Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Варна, разработен съгласно изискванията на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. 

•    Разработване и внедряване на единна информационна система за защитените зони от екологична мрежа Натура 2000 и други.

•    Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите в риск от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите, дейност по Проект №DIR-51211229-1-171 “разработване на планове за управление на риска от наводнения” и др.

 
 „ТПО Варна ЦППБО”ЕООД е ангажирано с поставяне на амбициозни и измерими цели с които да постигне бързо и качествено обслужване на своите клиенти, използвайки предимствата и възможностите на частната фирмена структура.
С оглед на запазване и засилване на потребителския интерес, ръководството на дружеството се ангажира да насочи усилията си в следните направления:

    Провеждане на пазарна стратегия, ориентиране към клиента и неговите изисквания,  на основата на непрекъснато подобряване на качеството на предлаганите от дружеството услуги: проучване, проектиране и строителен инженеринг;

    Запазване на клиентите за следващи административни и проектантски услуги, както и привличане на нови, чрез подобряване ефективността и бързината на предлаганите услуги;

    Разширение дейността на дружеството в сектора на обществените поръчки и в частност по-голяма успеваемост при участие в тези процедури;

    Повишаване квалификацията и обучението на персонала, с цел повишаване ролята на човешкия фактор за качествена работа, ред, дисциплина и лоялност към дружеството;

    Поддържане на равнопоставени взаимно-изгодни връзки с клиенти, доставчици и партньори.

 „ТПО Варна ЦППБО”ЕООД е установило трайни партньорски отношения със специалисти от всички области на инвестиционното проектиране.
С оглед на това, че най-големите и печеливши проекти са в областта на териториалното устройство и инвестиционното планиране, а именно изработване на общи устройствени планове (ОУП) на различни общини, изработване на подробни устройствени планове (ПУП), концепции, интегрирани планове за развитие и градско възстановяване и други, нашите най-големи клиенти са общинските администрации, регионални звена на държавни структури и др. подобни. Особено значим клиент за „ТПО Варна ЦППБО”ЕООД е община Варна – тя е възложител на не-малък брой от големите проекти,  които дружеството е изпълнявало през годините и понастоящем успешно продължава да изпълнява.