ОФИЦИАЛНО ИЗЯВЛЕНИЕ
Във връзка с появилите се допълнителни въпроси от граждани по проекта Алея Първа, бихме искали да направим следните уточнения:
  • Проектът “Алея Първа” не е проект за изграждане на квартал за богатите.
  • Достъпът на гражданите до плажа ще бъде изцяло свободен и безплатен.
  • Широкият кръг от обществени услуги, които ще се предлагат са предназначени за ползване от всички социални и възрастови групи, предвидени са зони за отдих, велоалеи и пешеходни зони.
  • „Алея Първа” е сериозен по мащабите си инфраструктурен проект, в резултат на който ще се постигне укрепване на брега, отвеждане на отпадните води и преустановяване замърсяването на морето, изграждане на водопроводна и канализационна система, нормален траспортен достъп, както и разбира се, реализиране на строителство на обекти, свързани с предназначението на територията, съобразно предвижданията на подробния устройствен план. Към момента на територията на Морската градина и в м-ст Салтанат няма изградена дъждовна и битова канализация, като всички отпадни води се всмукват в ската и допринасят за засилване срутищните процеси.
Невъзможно е да се извършат предвидените укрепителни мероприятия на ската без да бъде премахната съществуващата диворастяща и храстова растителност, като след приключване на строителните дейности, ще бъде изпълнено залесяване с хидропосев по цялата дължина на ската и храстова растителност в определени зони. Освен предвиденото в проекта за озеленяване ще бъде изпълнена и компесаторна програма, включваща декоративни широколистни и иглолистни видове, която ще доведе до увеличаване на зелените площи по крайбрежната алея. Не случайно при избора на екип сме се спрели на видни и доказани специалисти. Проектирането на укрепителните съоръжения е възложено на проф.инж. Божидар Божинов – проектант и консултант на множество укрепителни съоръжения по българското Черноморие, изграждането им се изпълнява от „Евро Алианс Холдинг” ЕАД, „Стройинжект” АД и „Рубикон инженеринг” ООД, компании със значителен опит в реализацията на подобни проекти – метрото в София, укрепителни съоръжения по Черноморието. Извършващите се в момента работи на територията на имотите на “Холдинг Варна” АД са свързани с изграждане на укрепителни мероприятия на ската на морския бряг, действия абсолютно наложителни и необходими, предвид свлачищните процеси, които продължават на територията на града и в частност в морската градина. Дейностите се извършват на база одобрени проекти, които изцяло отговарят на нормативната уредба по ЗУЧК, като по никакъв начин в резултат на тях не се променя собствеността на дружеството за сметка на държавната собственост. Всякакви твърдения в  тази насока са необсновани и не почиват на реалните факти, които са безспорни – укрепителните мероприятия целят постигане на траен ефект в укрепването на брега и предотвратяване на свлачищни процеси. Срутищните процеси са реалната заплаха за унищожаването на морската градина, а не извършваните от дружеството укрепителни мероприятия, които не водят до промяна в обема на правото на собственост на “Холдинг Варна” АД. Следва да се има предвид, че закупените от „Холдинг Варна” АД недвижими имоти по реда на ЗНИ, а и изобщо всеки един недвижим имот, се индивидуализират чрез своя идентификатор /при наличие на Кадастрална карта/, граници и площ. Извършваните от дружеството инвеститор дейности по укрепване на една от границите на имотите /в случая т.нар. скат/ не водят до промяна на останалите им параметри, в т. число и тяхната площ.

Ивелина Шабан
Милчо Близнаков
2016
Финансова информация
Виж всички анализи и отчети
Как се промени крайбрежната визия на Варна през 2016

Как се промени крайбрежната визия на Варна през 2016

30.12.2016

Европейският облик на това ембематично за града място започва да бъде привлекателно за варненци и гости целогодишно Отминаващата...

Прочети повече >