ИП РЕАЛ ФИНАНС АД
ИП РЕАЛ ФИНАНС АД е регистрирано с решение на Софийски окръжен съд на 17.03.1998 година. Дружеството получава лиценз за инвестиционен посредник от Държавната комисия по ценни книжа № 77-ИП на 04.09.1998 г. и в последствие от Комисията за финансов надзор с Решение № 301-ИП/27.04.2006 г.

Реал финанс е лицензиран инвестиционен посредник, с богат опит в нефинансовия сектор.
Актуален лиценз:  РГ-03-0176/08.05.2006г. 
Дружеството предлага широк спектър от финансови услуги:

    Посредничество при сключване на сделки с финансови и компенсаторни инструменти

    Директен достъп до международните капиталови пазари

    Доверително управление на клиентски активи

    Предоставяне на платформи за дистанционна търговия

    Регистрационно агентство

    Инвестиционни консултации

    Инвестиционно банкиране

    Изготвяне на стратегии за управление на риска

    Възможност за търговия с реална доставка на всички стокови борси в България

Сред клиентите на дружеството са някои от най-големите институционални инвеститори в страната – пенсионноосигурителни компании, застрахователни компании, договорни фондове.

„Холдинг Варна“ АД придобива дял от 70 % в „Реал Финанс“ АД през 2009 година, а в следствие на увеличение на капитала през 2011 година, участието на „Холдинг Варна“ АД достига 77.44 %.

Две години след създаването си, ИП Реал финанс АД мести седалището си във Варна. 

През април 2002г. Реал финанс става член на Българската фондова борса-София Ад.

В следващите няколко години  2003-2005г, Реал финанс привлича за клиенти пенсионните фондове ПОАД ЦКБ-СИЛА и ПОАК СЪГЛАСИЕ. Стартира предлагане на услугата „доверително управление”. 

В периода  2004-2007г. Реал Финанс е упълномощен инвестиционен посредник, обслужващ четири поредни увеличения на капитала на Централна Кооперативна Банка АД. 

През 2005г Реал финанс е упълномощен инвестиционен посредник във връзка с отправеното от Химимпорт Ад търгово предложение към акционерите на Проучване и добив на нефт и газ АД.

През ноември-декември 2009г. ИП Реал финанс АД обслужва процеса по добиване на публичен статут от страна на Инвестиционна компания Галата АД. 

През същата година  ИП Реал финанс АД е отличен с второ място в годишната класация на БФБ-София Ад по брой изтъргувани лотове и на трето по реализиран оборот. 

През април 2010г. Реал финанс стартира предлагането на платформа за търговия на международните капиталови пазари, разработена от Saxo Bank. 

 Реал финанс АД е с над 15 годишното присъствие като лицензиран инвестиционен посредник българския капиталов пазар, чиято дейност е регулирана от Комисията за финансов надзор. Дружеството се характеризира със задълбочено познаване на българското законодателство и местната пазарна конюнктура. Реал финанс АД качествено и навременно изпълнение на всички поръчки, гъвкавост и разнообразие от стратегии, комбиниращи различни финансови инструменти, нови идеи, както и пълна ориентация към потребностите на своите клиенти. 

  Реал Финанс предоставя възможност за търговия директно нс Българската Фондова Борса посредством on-line връзка и електронната система COBOS. 

COBOS е интернет базирано приложение за оторизиран и защитен достъп в реално време до системата за търговия. Чрез приложението се използват графики, статистически данни и новини за всички публични дружества. Това е възможност за самостоятелно подаване на поръчки и търгуване с всички финанвоси и компенсаторни инструменти и свързаните с тях права, предлагани на Българската Фондова Борса.

Натрупаният опит и квалифицираният екип на „Реал Финанс“ АД гарантира предлагането на висококачествени професионални услуги, предлага достъп до необятното многообразие на международните капиталови пазари.
 • търговия с валута
 • сделки с акции, CFD и борсови индекси
 • покупко-продажба на стокови фючърси
 • хеджиране срещу колебания във валутни курсове и цени на борсово търгувани стоки и суровини

Реал финанс може да изпълнява ролята на регистрационен агент в случаи на:
 
 Инвестиционни консултации
 • Инвестиционни изследвания и анализи на финансовите пазари
 • анализ и оценка на компании, пазарни сектори, икономически региони
 • финансово икономическа  обосновка на инвестиционни проекти
 • консултации на дружества относно капиталова структура, промишлена стратегия и свързаните с това анализи
Инвестиционно банкиране

Пълно обслужване на процеса на първоначално предлагане за продажба на финансови инвтрументи (IPO), включително изготвяне на проспекти и регистрация на финансови инструменти в Комисия за финансов надзор, Централен Депозитар АД и БФБ-София Ад. 
 • обслужване и увеличения на капитала
 • обслужване на търговски предложения
 • консултации и услуги, свързани със сливания и придобивания на компании
 • пълно обслужване на публичния статус на емитет
 Стратегии за управляване на риска
Хеджирането е своеобразна застраховка срещу влиянието на неблагоприятни събития, целяща да намали риска от неочаквани загуби, чрез използване на деривативни инструменти.
Стратегиите се прилагат спрямо различни рискове-валутен, лихвен или общ пазарен риск. Хеджитирането е важна стъпка за всеки търговец, целящ постигане на независимост на финансовия си резултат от валутно-курсовите изменения. То е предпоставка за запазване на оперативна печалба и дава възможност за лесно управляван и предвидим паричен поток.

  Възможност за търговия с реална доставка на стоковите борси
Реал финанс има възможност да предостави лесен и бърз достъп до търговия с реална доставка на всички стокови борси в България. 
Реал финанс може да гарантира успешни сделки с голямо разнообразие от хранителни и нехранителни стоки като зърнени култури, петролни продукти, дървесина и др. 
 • Осигуряване на възможност за слкючване на сделки с реална доставка
 • Договаряне на насрещна страна при търсене/предлагане на борсово търгувани стоки
 • Възможност за реализиране на процедури по чл.92а, ал.9 от Закона за обществените поръчки
Основен пазар, на който оперира „Реал Финанс“ АД е „Българска фондова борса – София“ АД, на който за 2014 година дружеството е реализирало оборот от 33 млн. лева, който му отрежда 12 място в класацията на инвестиционните посредници в България. Към 31.12.2014 година „Реал Финанс“ съхранява и управлява активи на стойност 101 млн. лева.

„Реал Финанс“ АД е реализирало приходи за 2014 година в размер на 351 хил. лева и отчита счетоводна печалба от 23 хил. лева
Реал финанс предоставя достъп до най-големите европейски  борси за търговия с квоти за емисии на парникови газове, който гарантира висока ликвидност, прозрачност и справедливи цени.

Дружеството е успешен посредник и анализатор при сключване на сделки с квоти за емисии на парникови газове. Спрямо клиента се вземат индивидуални решения за планиране и управления на паричните потоци от търговия с квоти за емисии на парникови газове.
Клиенти и партньори: Химимпорт АД, Бългерия Ер, ЦКБ, Армеец, ПОК Съгласие АД, Холдинг Варна АД, ПОАД ЦКБ СИЛА, ЦКБ Живот , ЦКБ Здраве.
2016
Финансова информация
Виж всички анализи и отчети
Реал Финанс АД с отличие за инвестиционен посредник, реализирал най-висок оборот на БФБ-София през 2016 г.

Реал Финанс АД с отличие за инвестиционен посредник, реализирал най-висок оборот на БФБ-София през 2016 г.

11.01.2017

Българска фондова борса-София отличи инвестиционните посредници, постигнали най-високи резултати през 2016 г. Броят на сделките на...

Прочети повече >