УД РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
УД „Реал Финанс Асет Мениджмънт“ АД е регистрирано с решение на Варненски окръжен съд на 31.01.2007 г.след получавен лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество от Комисията за финансов надзор № 23-УД/10.01.2007 г.
Дружеството притежава лиценз за богата гама от финансови дейности, но се специализира в управлението на две колективни инвестиционни схеми ототворен тип:

•    Колективната инвестиционна схема с балансиран профил Договорен Фонд„Реал Финанс Балансиран Фонд“ е организирана на база на Решение № 1250 – ДФ от 03.10.2007 г. на Комисията по финансов надзор.

•    Колективната инвестиционна схема с рисков профил Договорен Фонд „Реал Финанс Високодоходен Фонд“ е организирана на база на Решение № 1251 – ДФ от 03.10.2007 г. на Комисията по финансов надзор.

„Холдинг Варна“ АД притежава 100.00 % от капитала на дружеството, 95% пряко, останалите 5 % чрез дъщерното за холдинга дружество „Камчия“ АД.

Началото на публично предлагане на дяловете на двете схеми е поставено на 26.10.2007 г., когато са емитирани и първите дялове в тях.
Сред клиентите на дружеството са някои от големите институционални инвеститори в страната. Въпреки че периода на тяхното организиране съвпадна с глобалната финансова криза, в рамките на година след получаването на лицензите им, всеки фонд успя да привлече над милион лева от инвеститори. През следващите години сумата на управляваните активи ежегодно се повишаваше, както в следствие на привличане на нови инвеститори, така и в следствие на положителен резултат от управлението на активите – повишаване на оценката на портфейлите на двете колективни инвестиционни схеми.

Към 31.12.2014 г. общият размер на управляваните активи в двете колективни инвестиционни схеми е 37 134 хил. лв., което го поставя на едно от първите места сред управляващите дружества. Това рефлектира и във финансовите резултати на дружеството.

Общите приходи, които„Реал Финанс Асет Мениджмънт“ АД през 2014 г. са в размер на 982 хил. лева, а счетоводна печалба на дружеството е в размер на 620 хил. лева.


Висококвалифицираният екип на „Реал Финанс Асет Мениджмънт“ АД извършва непрекъсната оценка на условията на местния финансов пазар, където е съсредоточена основната част от инвестициите на двете управлявани колективни инвестиционни схеми. Освен широка диверсификация между дялови и дългови активи, екипът на дружеството се стреми да постигне и разнообразие на отраслово ниво, като инвестира средствата на двата фонда в отделни, слабо свързани помежду си отрасли на икономиката, което би намалило негативния ефект върху активите при спад в конкретен отрасъл на местната икономика.
2016
Финансова информация
Виж всички анализи и отчети
Реал Финанс АД с отличие за инвестиционен посредник, реализирал най-висок оборот на БФБ-София през 2016 г.

Реал Финанс АД с отличие за инвестиционен посредник, реализирал най-висок оборот на БФБ-София през 2016 г.

11.01.2017

Българска фондова борса-София отличи инвестиционните посредници, постигнали най-високи резултати през 2016 г. Броят на сделките на...

Прочети повече >