ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД
         
„ВАРНА РИЪЛТИС“ ЕАД е учредено с решение №2772 на Варненски Окръжен Съд от 31.07.1998 г. като акционерно дружество с първоначално наименование „МУСТАНГ”, със седалище в гр.Варна. Дружеството е учредено с капитал 50 000 лв., разпределен в 5000 поименни акции по 10 лева всяка, собственост на физически лица.
На 15.07.1999 г. е вписана промяна в наименованието дружеството от „МУСТАНГ” АД на „МУСТАНГ ХОЛДИНГ” АД, като се допълва предмета на дейност.
Капиталът на дружеството е увеличен през 2003 г. и 2007 г. до 312 500 лв. чрез издаване на 26 250 бр. поименни акции с номинал 50 лв.
През 2008 г. Холдинг Варна АД придобива 32 % от акциите, имащи право на глас в капитала на ВАРНА РИЪЛТИС, през 2009 г. придобива още 64 % ипрез 2010 г. – останалите 4 %, като едновременно с това увеличава капитала от 312 500 лв. на 343 750 лв.
В момента капиталът на ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД е  разпределен в 31 250 бр. акции с номинална стойност 11 лева всяка една и е 100 % собственост на ХОЛДИНГ ВАРНА АД. 

Дружеството се управлява от членове на Съвета на директорите Валентина Димитрова, Милчо Близнаков и Холдинг Варна АД. 
ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД се представлява от Валентина Борисова Димитрова – изпълнителен директор.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: хотелиерство и ресторантьорство след лиценз; посредничество; транспортна дейност в страната и чужбина; сделки с интелектуална собственост; изграждане на обществени далекосъобщителни мрежи и кабелни разпределителни системи за радио и телевизионни сигнали; предоставяне на далекосъобщителни услугуги чрез далекосъобщителни мрежи; развлекателни услуги. 

Дружеството притежава следните инвестиции в дъщерни предприятия:
-          Джинджърс ЕООД
-          М-Фуд-Варна ЕООД
-          Астера Първа Банско ЕАД
-       Атлас I ЕАД     
 С решение на Съвета на директорите на Дружеството от 2013 г. е направено преобразуване на две от дъщерните дружества с промяна в правната им форма и увеличение на капитала им.

Основната дейност на Дружеството е придобиване, управление и продажба на участие в други дружества, отдаване под наем на собствени недвижими имоти, изграждане и поддръжка на рекламни съоръжения и позиции и отдаването им под наем.

Дружеството разполага с рекламни съоръжения от тип „пиза”, разположени на ключови позиции в град Варна както и рекламни съоръжения от тип „чело” разположени на авто- и пешеходни подлези в централната част на града:
ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД притежава недвижими имоти, които отдава под наем.