СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД
СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД е акционерно дружество, регистрирано с решение на Варненски окръжен съд /ВОС/ от 02.10.1991 г. по ф.д. № 7291/1991 г. с наименование Дружба ЕАД. Правоприемник е на ДФ Дружба, вписана в регистъра на ВОС по ф.д. № 1143/1990 год. Преименувано е в Свети Свети Константин и Елена ЕАД с решение от 11.01.1993 г. по ф.д. № 7291/1991 г. на Варненски окръжен съд. С решение на ВОС от 08.07.1997 г. е преобразувано от Еднолично акционерно дружество в Акционерно дружество. Основание за това е продажбата на част от акциите на дружеството по програмата за приватизация чрез инвестиционни бонове, приета с Решение на НС от 19.12.1995 г. С решение на ВОС от 30.04.2004 г. е вписана промяна, като в наименованието на дружеството е добавено “холдинг“.

Предметът на дейност на дружеството включва: 

1.   Управление на инвестиции в дъщерни дружества 
2.   Отдаване под наем на собствени активи - Отдадени по дългосрочни и краткосрочни договори са над 100 търговски обекта, находящи се на територията на к. к. Св. Св. Константин и Елена. Най-съществените от тях са за хотелите Глория, Росица, Бор, Русалка, Емона и Нарцис, снек барове, магазини и търговски павилиони.
3.    Поддържане  на общата инфраструктура на к. к. Свети Свети Константин и Елена - приоритет в инвестиционната програма на „Св. Св. Константин и Елена холдинг“ АД е разширяване и обновяване на инфраструктурните съоръжения, собственост на дружеството-майка, както и цялостната инфраструктура на едноименния курортен комплекс, в посока опазване на околната среда.
4.    Експлоатация  на морски плажове – дружеството е носител на концесионни права, предоставени му по договори с Министерството на регионалното развитие и благоустройството от 09.03.2009 г. за експлоатация на четири морски плажа (прилежаща акватория, преместваеми обекти и необходимата за тях техническа инфраструктура) на територията на к. к. Св. Св. Константин и Елена. Срокът на договорите е 10 години.
5.    Строителство чрез възлагане на жилищни сгради – от 2006 година дружеството успешно реализира жилищно строителство в луксозните комплекси от затворен тип „Есенсия" и „Хармония".  
6.    Поддържане и управление на жилищни комплекси - дружеството упражнява тази дейност в жилищните комплекси от затворен тип „Есенсия” и „Хармония” в к. к. Св. Св. Константин и Елена. Към момента се предоставят основни услуги по поддръжка на басейни, озеленяване и почистване. Предстои разработване на пакет от разнообразни допълнителни услуги, насочени към улесняване престоя на собствениците и гостите в жилищните комплекси.
7.    Хотелски мениджмънт – мениджърски екип на дружеството активно участва в разработване и прилагане на управленски стратегии в хотелски комплекс „Атлас“ в к. к. Златни Пясъци и в хотелски комплекс „Астера Банско“ в гр. Банско по силата на сключени дългосрочни договори.