ИСТОРИЯ
1996 г. На 25.091996 г. във Фестивалния и конгресен център – Варна се провежда Учредителното събрание на Приватизационен фонд Варна АД по разпоредбите на Закона за приватизационните фондове, след потвърждаване на проспект за набиране на капитал и разрешение от Комисията по ценните книжа и фондовите борси. Учредителното събрание, в което участват 707 акционери, приема Устав и избира Надзорен съвет на фонда. 

На 07.11.1996г. Варненският окръжен съд вписва Приватизационен фонд Варна АД в регистъра на търговските дружества с капитал от 664 193 000 лв. (неденоминирани).

1997 г. Първо увеличение на капитала до 691 857 000 лв. (неденоминирани) с парични вноски и инвестиционни бонове.
Дружеството придобива акции от 16 предприятия чрез участие в тръжни сесии на Центъра за масова приватизация.
Общото събрание на акционерите преобразува Приватизационен фонд Варна АД в холдингово дружество по Търговския закон, приема Устав и избира седемчленен Надзорен съвет.

1998 г. Второ увеличение на капитала до 1 000 000 лв. чрез емисия на 308 413 бр.акции с обща емисионна стойност 385 516 лв.

1999 г. Начало на търговията с акции на Холдинг Варна АД на БФБ-София

2000 г. Придобиване на мажоритарни участия в капитала на Камчия АД, Електротерм АД и Маяк КМ АД

2004 г. Придобиване на мажоритарно участие (95%) в Орел Разград АД чрез участие в увеличението на капитала

2006 г. Първа емисия корпоративни облигации с обща емисионна стойност 10 000 00 евро

2007 г. Трето увеличение на капитала до 2 099 576 лв. чрез публична емисия на 1 099 567 бр.акции с обща емисионна стойност 49 482 515 лв.

Придобивания:
 • Реал Финанс Асет Мениджмънт АД – холдингът придобива 95 % от капитала на Реал Финанс Асет Мениджмънт АД при неговото учредяване. Дружеството е регистрирано с решение на Варненски окръжен съд на 31.01.2007 г., след получавене лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество от Комисията за финансов надзор (№ 23-УД/10.01.2007 г.) Холдингът притежава непряко 100.00 % от капитала на дружеството, като останалите 5 % от капитала са собственост на дъщерното дружество Камчия АД. Управляващото дружество регистрира и управлява два договорни фонда – Реал финанс високодоходен и Реал финанс балансиран
 • ТПО ЕООД - 100% от дяловете на  ТПО  ЕООД и непряко 86% от дяловете на  ТПО – ЦППБО ООД
 • Болкан енд сий пропъртис АДСИЦ - 28% от капитала
Холдинг Варна АД получава Сертификат за инвестиция първи клас от Българската агенция за инвестиции за инвестиционния проект Алея Първа. Общата стойност на инвестицията е 73.1 млн. лв.

2008 г. Четвърто увеличение на капитала до 5 235 900 лв. чрез публична емисия на 3 136 333 бр. акции с обща емисионна стойност 69 000 000 лв.

2009 г. Придобивания:
 • Св. Св. Константин и Елена холдинг АД - След търгово предложение Холдинг Варна АД става мажоритарен собственик на Св. Св. Константин и Елена холдинг АД като придобива 1 182 517 броя акции, представляващи 51,2% от капитала на дружеството. Заедно с притежаваните до този момент акции, към тази дата Холдинг Варна АД вече притежава 56,2% от капитала на Св. Св. Константин и Елена холдинг АД
 • М-Сат кейбъл ЕАД 100% от капитала
 • Инвестиционна компания Галата АД - 2 890 броя акции от капитала, представляващи 28,90% от капитала на Дружеството
 • Инвестиционен посредник Реал Финанс АД - 70 % от капитала на Дружеството, а в следствие на увеличение на капитала през 2011 година, участието на Холдинг Варна АД достига 77.44 %
Холдинг Варна АД организира и провежда международен конкурс за обемно архитектурно решение на проект „Алея Първа” с участието на 34 архитектурни бюра. 

2010 г. В гр.Варна се подписва Обществен договор с ООС ЕДНО за реализацията на проекта Алея Първа.
Холдинг Варна получава разрешения за строеж по проекта Алея Първа. 

 
 • Варна Риълтис ЕАД - Холдинг Варна АД става едноличен собственик на капитала на Варна Риълтис ЕАД, като едновременно с това увеличава капитала до 343 750 лв.
2011 г. Община Варна издава две разрешения за строеж на Холдинг Варна АД за противоерозионно укрепване на скат „зона А“ и „зона С“. 
 • България он ер ООД - Холдинг Варна АД придобива чрез дъщерното си дружество - България он ер ООД 100% от дяловете на Бранд Ню Айдиъс ЕООД-регистрирано в гр. София през 2003 г.
2012 г. Община Варна издава разрешение за строеж на Холдинг Варна за противоерозионно укрепване на скат зона В. Във връзка с поетите ангажименти по реализация на проекта Алея Първа, Холдинг Варна АД започва мероприятия по укрепване на ската.

Придобивания:
 • Холдинг Варна АД разширява инвестиционният си портфейл в сферата на туризма, като придобива хотел АТЛАС в к.к. Златни Пясъци и хотел АСТЕРА БАНСКО в гр. Банско чрез дъщерните си дружества МС ФУД ВАРНА ЕООД и КАНИСТО-МАТИ ЕООД.  
2013г. Холдинг Варна АД представя и съгласува проекта за благоустройство на панорамната алея към обект "Противоерозионно укрепване на скат", част от инвестиционния проект Алея Първа. В деня на Европа (9 май) представители на Държавата, Община Варна, инвеститорът - Холдинг Варна АД и строителите на противоерозионното укрепване официално откриват обновената със средства на дружеството панорамна алея (Алея на спортната слава)

ДНСК издава разрешение за ползване на обект „Противоерозионното укрепване на скат зона А, В и С“. 

 Придобивания:
 • Пампорово пропърти ЕООД - покупка на 100 % от капитала на Пампорово пропърти ЕООД
 • ГИС Варна АД - Холдинг Варна АД придобива чрез дъщерното си дружество ТПО ЕООД допълнителен пакет акции от капитала на  ГИС Варна АД, като в резултат на сделката участието в капитала достига 84%
 • Медийна група Черно море ЕООД - Холдинг Варна АД става едноличен собственик на Медийна група Черно море ЕООД
2014 г. Втора емисия корпоративни облигации с обща номинална стойност 12 000 000 евро

2015 г. Акциите на Холдинг Варна влизат в състава на борсовия индекс SOFIX.

2016 г. Вливане на ТПО ЕООД в ТПО Варна ЦППБО ЕООД - 21.06.2016 г. 
              Вливане на България Он Ер в инвестор.бг - 26.08.2016 г. 
              Вливане на ГПМ АД в ТПО ЦППБО ЕООД - 15.12.2016 г. 

2018 г. Придобиване на 100% от капитала на Баланс елит ЕООД.
            Публикуван проспект за умеличаване на капитала.


2019 г.  Увеличаване на  капитала с емисия от 1 250 000 обикновени акции с номинална стойност 36 лв.

2021 г. 

На 04.02 в Търговския регистър е вписано преобразуването на дъщерните дружества "Медийна група Черно море" ЕООД и "Черно море прес" ЕООД чез вливане в дъщерното дружество "Варна риълтис" ЕАД.
 
На 26.02  "Холдинг Варна" АД е прехвърлил притежаваните акции от капитала на дъщерното дружество "Балчик лоджистик парк" ЕАД и е взето решение за вътрешногрупово преобразуване чрез вливане на  дъщерното дружество "Пампорово пропърти" ЕООД в " Астера първа Банско" ЕАД.
 
           
         

 
Набират проекти за пленера по скулптура "Докосване до природата"-Произведения за градска среда/кашпи във Варна

Набират проекти за пленера по скулптура "Докосване до природата"-Произведения за градска среда/кашпи във Варна

12.03.2020

Събитието ще се проведе от 7 до 23 май 2020 г. Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ обявява конкурс за проекти за VI...

Прочети повече >
Над 5000 лв.събра благотворителна кампания "Мартеници 2020" на Фондация Св.Св. Константин и Елена

Над 5000 лв.събра благотворителна кампания "Мартеници 2020" на Фондация Св.Св. Константин и Елена

02.03.2020

Даренията са за деца в неравностойно положение Десетата благотворителна инициатива на Фондация Св. Св. Константин и Елена за продажба на...

Прочети повече >
Журналисти от Investor Media Group с награди от Асоциацията на българските авиокомпании

Журналисти от Investor Media Group с награди от Асоциацията на българските авиокомпании

23.03.2017

Призовете са за отразяване на състоянието на авиацията в България Двама журналисти от  Investor Media Group бяха наградени днес...

Прочети повече >
Нов прием по стипендиантска програма "Изкуства" на фондация "Св.Св. Константин и Елена"

Нов прием по стипендиантска програма "Изкуства" на фондация "Св.Св. Константин и Елена"

21.03.2017

Два нови арт проекта на студенти ще подкрепи през 2017 година Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ чрез стипендиантската си...

Прочети повече >