ЗА ИНВЕСТИТОРИ
ИНВЕСТИТОРИ

Права на акционерите
Участие в общото събрание на акционерите
Получаване на дивидент
Право на ликвидационен дял

Въпроси и отговори

Какво е безналична акция? 
Безналичните акции се съхраняват и подържат в електронен вид от Централния депозитар.

Какво е публично дружество? 
Публично е дружество осъществило публична емисия на акции, вписано е в регистъра на Комисията за финансов надзор и акциите му са приети за търговия на фондовата борса.

Какъв документ трябва да имам за притежаваните акции? 
Собствениците на безналични акции притежават депозитарна разписка.

Как мога да получа дубликат на депозитарна разписка? 
Дубликат на депозитарна разписка може да се получи чрез инвестиционен посредник, регистрационен агент.

Как мога да участвам в Общото събрание на акционерите? 
Редовното общо събрание на акционерите се провежда през първото полугодие в гр. Варна. В общото събрание на акционерите можете да участвате лично или чрез пълномощник. Законът за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) изисква пълномощното да е изрично, да съдържа дневния ред, указания за начина на гласуване и да е нотариално заверено. Акционерите се регистрират за участие в общото събрание, по процедура, обявена в публикуваната покана. Физическите лица удостоверяват самоличността си с лична карта или с нотариално заверено пълномощно. Представителните на юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние, нотариално заверено пълномощно от представляващия дружеството и лична карта.

Как мога да разбера за насрочването на общо събрание? 
Общото събрание на акционерите може да бъде свикано от надзорния съвет, управителния съвет или по искане на акционери, притежаващи най-малко 5% от капитала в продължение на не по-малко от три месеца. Ако искането на акционерите не бъде удовлетворено, те могат да поискат от съответния окръжен съд да бъдат упълномощени да свикат общо събрание, по определен от тях дневен ред. 
Поканата за общо събрание на акционерите се публикува в Търговския регистър, чрез Infostock.bg и интернет страницата на холдинга и Българска фондова борса
Акционерите притежаващи най-малко 5% от капитала в продължение на не по-малко от три месеца могат да допълнят дневния ред на вече свикано общо събрание.

 
Как мога да се запозная с материалите за общото събрание? 
Материалите са на разположение на акционерите един месец преди датата на общото събрание в офиса на холдинга. Можете да направите предложение за решения по точките от дневния ред писмено или на самото общо събрание.

Каква информация мога да получа за дейността и състоянието на холдинга? 
Холдингът изготвя и публикува междинни (тримесечни) и годишни, консолидирани и неконсолидирани финансови отчети. С отчетите може да се запознаете в офиса на холдинга или интернет страниците на холдинга, фондовата борса или Комисията за финансов надзор.

Как мога да получа дивидент? 
Дивидентите се гласуват от общото събрание на акционерите и се изплащат чрез банки или инвестиционни посредници. За 2019 г. не е гласуван дивидент.

Как мога да закупя или продам акции от холдинга? 
Акциите на холдинга се търгуват на официалния пазар на Българската фондова борса. Сделки можете да сключвате чрез лицензираните инвестиционни посредници.

Как се прехвърлят акции на наследници? 
При наследяване акциите се прехвърлят чрез регистрационен агент.

ИП "Реал Финанс" АД 
Варна 9000, ул. А.С.Пушкин №24, ет.2
тел. (052) 60 38 30, факс (052) 60 38 28

 
 
Набират проекти за пленера по скулптура "Докосване до природата"-Произведения за градска среда/кашпи във Варна

Набират проекти за пленера по скулптура "Докосване до природата"-Произведения за градска среда/кашпи във Варна

12.03.2020

Събитието ще се проведе от 7 до 23 май 2020 г. Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ обявява конкурс за проекти за VI...

Прочети повече >
Над 5000 лв.събра благотворителна кампания "Мартеници 2020" на Фондация Св.Св. Константин и Елена

Над 5000 лв.събра благотворителна кампания "Мартеници 2020" на Фондация Св.Св. Константин и Елена

02.03.2020

Даренията са за деца в неравностойно положение Десетата благотворителна инициатива на Фондация Св. Св. Константин и Елена за продажба на...

Прочети повече >
Журналисти от Investor Media Group с награди от Асоциацията на българските авиокомпании

Журналисти от Investor Media Group с награди от Асоциацията на българските авиокомпании

23.03.2017

Призовете са за отразяване на състоянието на авиацията в България Двама журналисти от  Investor Media Group бяха наградени днес...

Прочети повече >
Нов прием по стипендиантска програма "Изкуства" на фондация "Св.Св. Константин и Елена"

Нов прием по стипендиантска програма "Изкуства" на фондация "Св.Св. Константин и Елена"

21.03.2017

Два нови арт проекта на студенти ще подкрепи през 2017 година Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ чрез стипендиантската си...

Прочети повече >